/Polityka prywatności
Polityka prywatności2018-10-22T11:53:55+02:00

Polityka prywatności


POLITYKA PRYWATNOŚCI

SKLEPU INTERNETOWEGO ODNARODZIN.PL

 

SPIS TREŚCI:

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

3. CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE
INTERNETOWYM

4. ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

5. PROFILOWANIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

6. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

7. COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM, DANE EKSPLOATACYJNE I ANALITYKA

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.
Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter
informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla
Usługobiorców lub Klientów Sklepu Internetowego. Polityka prywatności
zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych
przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres
przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a
także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików
cookies oraz narzędzi analitycznych.

1.2.
Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu
Internetowego jest AGNIESZKA ŚWIERCZ prowadząca działalność gospodarczą pod
firmą AGNIESZKA ŚWIERCZ Do Do wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez
ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca
wykonywania działalności: ul. Kościelna 11, 42-202 Częstochowa i adres do doręczeń: Al. Pokoju 9A, 42-207 Częstochowa, NIP
5732188974, REGON 240062481, adres poczty elektronicznej:
– zwana dalej „Administratorem” i
będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.

1.3.
Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez Administratora
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) – zwane dalej „RODO” lub „ Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

1.4.
Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest
dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez
korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest
dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków: (1) zawieranie umów z Administratorem – niepodanie w
przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Sklepu Internetowego oraz w
Regulaminie Sklepu Internetowego i niniejszej polityce prywatności danych
osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub umowy o
świadczenie Usługi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem
możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim
wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, które dane dotyczą chce zawrzeć
daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych
danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany
jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu
Internetowego; (2) obowiązki ustawowe Administratora
podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie
obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek
przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia
ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi
Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.

1.5.
Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów
osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w
szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane
są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych,
zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z
tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w
jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej
identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do
osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane w sposób zapewniający
odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed
niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową
utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków
technicznych lub organizacyjnych.

1.6.
Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko
naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i
wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i
organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym
rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby
poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki
techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby
nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

1.7.
Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące w niniejszej polityce
prywatności i rozpoczynające się dużą literą (np.Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich
definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronach
Sklepu Internetowego.

2. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

2.1.
Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w
przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej
jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę
na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie
określonych celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy,
której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na
żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (3)
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających
z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub
przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter
wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby,
której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności
gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

2.2.
Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo
zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych w pkt. 2.1 polityki
prywatności. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych
Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego przez Administratora są
wskazane w kolejnym punkcie polityki prywatności – w odniesieniu do danego
celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

3. CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE
INTERNETOWYM

3.1.
Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych
przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez
danego Usługobiorcę lub Klienta w Sklepie Internetowym. Przykładowo jeżeli
Klient decyduje się na dokonanie zakupów w Sklepie Internetowym i wybierze
odbiór osobisty zakupionego Produktu zamiast przesyłki kurierskiej, to jego
dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania zawartej Umowy Sprzedaży,
ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na
zlecenie Administratora.

3.2.
Administrator może przetwarzać dane osobowe w Sklepie Internetowym w
następujących celach, na następujących podstawach, w okresach oraz w
następującym zakresie:

Cel przetwarzania danych


Podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania
danych

Zakres przetwarzanych danych

Wykonanie Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi
Elektronicznej lub podjęcie działań na żądanie osoby,
której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów
Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie
umowy)

Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania,
rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy.

Zakres maksymalny: imię i nazwisko; adres poczty
elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy
(ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy,
miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia
działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy).

W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących
konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę
firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP)
Usługobiorcy lub Klienta.

Podany zakres jest maksymalny – w przypadku np. odbioru
osobistego nie jest konieczne podanie adresu dostawy.

Marketing bezpośredniArtykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie
uzasadniony interes administratora)

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie
uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora,
nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w
stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu
prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej.
Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w
szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin
przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy
sprzedaży dwa lata).

Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu
bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu
w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą.

Adres poczty elektronicznej
MarketingArtykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda)

Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez
osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej
danych w tym celu.

Imię, adres poczty elektronicznej
Wyrażenie przez Klienta opinii o zawartej Umowie SprzedażyArtykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO

Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez
osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej
danych w tym celu.

Adres poczty elektronicznej
Prowadzenie ksiąg podatkowychArtykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art.
86 § 1 Ordynacji podatkowej tj. z dnia 17 stycznia 2017 r.
(Dz.U. z 2017 r. poz. 201).

Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa
nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg
podatkowych (do czasu upływu okresu przedawnienia
zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe
stanowią inaczej).

Imię i nazwisko; adres zamieszkania/prowadzenia
działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy),
nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP)
Usługobiorcy lub Klienta
Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może
podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec
Administratora
Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie
uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora,
nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w
stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu
prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej.
Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w
szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin
przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy
sprzedaży dwa lata).

Imię i nazwisko; numer telefonu kontaktowego; adres poczty
elektronicznej; adres dostawy (ulica, numer domu, numer
lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres
zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest
inny niż adres dostawy).

W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących
konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę
firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP)
Usługobiorcy lub Klienta.

4. ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

4.1.
Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym dla realizacji
zawieranych Umów Sprzedaży konieczne jest korzystanie przez Administratora
z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania,
kurier, czy podmiot obsługujący płatności). Administrator korzysta
wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają
wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i
organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO
i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

4.2.
Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i
nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii
odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to
niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko
w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. Przykładowo, jeżeli Klient
korzysta z odbioru osobistego, to jego dane nie będą przekazywane
przewoźnikowi współpracującemu z Administratorem.

4.3.
Dane osobowe Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego mogą być
przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

4.3.1. przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy – w
przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy
Produktu przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator
udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi,
spedytorowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie
Administratora w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy Produktu
Klientowi.

4.3.2.

podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą

– w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu
płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia
zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe
płatności w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie
niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta.

4.3.3. podmioty kredytujące / leasingodawcy – w przypadku
Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności w
systemie ratalnym lub płatności leasingowej Administrator udostępnia
zebrane dane osobowe Klienta wybranemu kredytodawcy lub leasingodawcy
obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym na zlecenie
Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej
przez Klienta.

4.3.4. dostawcy systemu ankiet opiniujących – w przypadku
Klienta, który zgodził się na wyrażenie opinii o zawartej Umowie Sprzedaży,
Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi
dostarczającemu system ankiet opiniujących zawarte Umowy Sprzedaży w
Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do
wyrażenia przez Klienta opinii za pomocą systemu ankiet opiniujących.

4.3.5.

dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne,
informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi
prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i
świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych

(w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia
Sklepu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz
dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy
technicznej Administratorowi) – Administrator udostępnia zebrane dane
osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w
przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu
przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

4.3.6.

dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający
Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze

(w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna)
– Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy
działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie
niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z
niniejszą polityką prywatności.

5. PROFILOWANIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

5.1.
Rozporządzenie RODO nakłada na Administratora obowiązek informowania o
zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa
w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia RODO, oraz – przynajmniej w tych
przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o
znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby,
której dane dotyczą. Mając to na uwadze Administrator podaje w tym punkcie
polityki prywatności informacje dotyczące możliwego profilowania.

5.2.
Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z profilowania do celów
marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez
Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży,
czy też możliwości korzystania z Usług Elektronicznych w Sklepie
Internetowym. Efektem korzystania z profilowania w Sklepie Internetowym
może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu
rabatowego, przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji
Produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej
osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej
oferty Sklepu Internetowego. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje
swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten sposób
rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zakupu w Sklepie Internetowym.

5.3.
Profilowanie w Sklepie Internetowym polega na automatycznej analizie lub
prognozie zachowania danej osoby na stronie Sklepu Internetowego np.
poprzez dodanie konkretnego Produktu do koszyka, przeglądanie strony
konkretnego Produktu w Sklepie Internetowym, czy też poprzez analizę
dotychczasowej historii dokonanych zakupów w Sklepie Internetowym.
Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych
osobowych danej osoby, aby móc jej następnie przesłać np. kod rabatowy.

5.4.
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji,
która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym
profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób
istotnie na nią wpływa.

6. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

6.1.

Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia

– osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do
swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia
zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich
danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w
art. 15-21 Rozporządzenia RODO.

6.2.
Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
– osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie
wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit.
a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6.3.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
– osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w
przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy
o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

6.4.
Prawo do sprzeciwu
– osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw
– z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania
dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes
lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora),
w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim
przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże
on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania,
nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą,
lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6.5.
Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – j
eżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego,
osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw
wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego
marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest
związane z takim marketingiem bezpośrednim.

6.6.
W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki
prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie
stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres
Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności lub korzystając z
formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu Internetowego.

7. COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM, DANE EKSPLOATACYJNE I ANALITYKA

7.1.
Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci
plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby
odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera,
laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego
urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy). Szczegółowe
informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można
znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

7.2.
Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas
korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w
następujących celach:

7.2.1. identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym
i pokazywania, że są zalogowani;

7.2.2. zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia
Zamówienia;

7.2.3. zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet
lub danych logowania do Sklepu Internetowego;

7.2.4. dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do
indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru
czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu
Internetowego;

7.2.5. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób
korzystania ze strony Sklepu Internetowego;

7.2.6. remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających Sklep
Internetowy poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się
wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich
profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych
zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w
sieci reklamowej firmy Google Inc. oraz Facebook Ireland Ltd.;

7.3.
Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku
domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość
określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej
przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć
(np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies
– w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre
funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać
się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na
niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania
Zamówienia).

7.4.
Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z
punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep
Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona
poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej
zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w
zakresie plików Cookies.

7.5.
Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies
oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach
internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na
poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):


w przeglądarce Chrome


w przeglądarce Firefox


w przeglądarce Internet Explorer


w przeglądarce Opera

w przeglądarce Safari


w przeglądarce Microsoft Edge

7.6.
Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usług Google
Analytics oraz Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc.
(1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Usługi te
pomagają Administratorowi analizować ruch w Sklepie Internetowym.
Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób
zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają
identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu
Sklepie Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie
zawierają cech identyfikujących (danych osobowych) osoby odwiedzające
stronę Sklepu Internetowego. Administrator korzystając z powyższych usług w
Sklepie Internetowym gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania
odwiedzjących Sklep Internetowy oraz sposób ich zachowania na stronie
Sklepu Internetowego, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których
odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane
demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.

7.7.
Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania
Google Analytics informacji o jej aktywności na stronie Sklepu
Internetowego – w tym celu można zainstalować dodatek do przeglądarki
udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1.
Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych.
Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z
polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy
tylko Sklepu Internetowego Administratora.