/Regulamin sklepu
Regulamin sklepu2021-11-29T12:42:05+01:00

Regulamin sklepu


SPIS TREŚCI:

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

6. REKLAMACJA PRODUKTU

7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ
ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY


Sklep Internetowy www.odnarodzin.pl dba o prawa konsumenta. Konsument
nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta.
Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia
Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się
przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia
niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać
jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie
wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy
tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności
postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami,
pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.
Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.odnarodzin.pl
prowadzony jest przez Agnieszkę Świercz prowadzącą działalność gospodarczą
pod firmą AGNIESZKA ŚWIERCZ Do Do wpisaną do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej
prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą:
adres miejsca wykonywania działalności: ul. Kościelna 11, 42-202
Częstochowa i adres do doręczeń: Al. Pokoju 9A, 42-207 Częstochowa,
NIP 5732188974, REGON 240062481, adres poczty elektronicznej:
oraz numer telefonu kontaktowego: 34 389 40 10.

1.2.
Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do
przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że dane
postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do
konsumentów albo do przedsiębiorców.

1.3.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w
związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca.
Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i
zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na
stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim
zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w
Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych
osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w
zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi
analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie
zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych
przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest
dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności
(zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).

1.4.
Definicje:

1.4.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem
dni ustawowo wolnych od pracy.

1.4.2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym
umożliwiający utworzenie Konta.

1.4.3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz
dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w
szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz
określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
Kupony rabatowe: Każdy kupon wartościowy  o tym samym kodzie może być użyty tylko raz dla danego klienta

1.4.4. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie
obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do
czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;
– która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.4.5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.
(Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.4.6. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem)
i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie
teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez
Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie
Internetowym.

1.4.7. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa
dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty
elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej
Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści
kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach,
nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

1.4.8. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca
przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

1.4.9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

1.4.10. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod
adresem internetowym: www.odnarodzin.pl.

1.4.11. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – AGNIESZKA ŚWIERCZ prowadząca działalność
gospodarczą pod firmą AGNIESZKA ŚWIERCZ Do Do wpisana do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej
Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki,
posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności: ul. Kościelna 11,
42-202 Częstochowa i adres do doręczeń: Al. Pokoju 9A, 42-207
Częstochowa, NIP 5732188974, REGON 240062481, adres poczty elektronicznej:
.

1.4.12. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta
między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.4.13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez
Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.4.14. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie
obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do
czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;
– korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

1.4.15. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r.
o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

1.4.16. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą
Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy
Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

2.1.
W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto,
Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

2.1.1. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch
kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza
Rejestracji oraz (2) kliknięciu pola „Zarejestruj się”. W
Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę
następujących danych Usługobiorcy: adres poczty elektronicznej.

2.1.1.1. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas
nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania
przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego
żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres: lub też pisemnie na adres: Al.
Pokoju 9A, 42-207 Częstochowa.

2.1.2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia
rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do
elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia
następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1)
po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu
Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „ Złóż zamówienie” – do tego momentu istnieje możliwość
samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować
się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie
Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez
Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa
firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość,
kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych
dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób
dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących
konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

2.1.2.1. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest
nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą
złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego
zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

2.1.3. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w
zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu
poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje
Newslettera i kliknięciu pola „Gotowe”.

2.1.3.1. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez
czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania
przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez
wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: lub też
pisemnie na adres: Al. Pokoju 9A, 42-207 Częstochowa.

2.2.
Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym,
którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie
multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej;
(3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub
Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej,
Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej,
Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna
rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej
możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

2.3.
Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w
sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie
dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy
oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych
zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania
treści o charakterze bezprawnym.

2.4.
Tryb postępowania reklamacyjnego:

2.4.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez
Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu
Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została
wskazana w pkt. 6 Regulaminu) Usługobiorca może składać na przykład:

2.4.2. pisemnie na adres: Al. Pokoju 9A, 42-207 Częstochowa;

2.4.3. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na
adres: ;

2.4.4. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1)
informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w
szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania
Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi
to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w
zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na
skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

2.4.5. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje
niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej
złożenia.

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1.
Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po
uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia
w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.

3.2.
Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w
złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami
Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym
opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych
kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich
uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w
trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta
woli związania się Umową Sprzedaży.

3.3.


Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą
Formularza Zamówienia

3.3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po
uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie
z pkt. 2.1.2 Regulaminu.

3.3.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego
otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji.
Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji
następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej
wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty
elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o
otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie
zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej
wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a
Sprzedawcą.

3.4.
Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej
Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu
na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości
e-mail, o której mowa w pkt. 3.3.2. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest
dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu
Internetowego Sprzedawcy.

4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

4.1.
Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu
Umowy Sprzedaży:

4.1.1. Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

4.1.2. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

4.1.3. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

4.1.4. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem
serwisu Przelewy24.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na
stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów
płatności oraz na stronie internetowej http://www.przelewy24.pl/.

4.1.4.1. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą
płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem
serwisu Przelewy24.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą
prowadzi:

4.1.4.1.1. Przelewy24.pl – spółka Dialcom24 Sp. z o.o. z siedzibą w
Poznaniu (adres siedziby: ul. Kanclerska 15; 60-327 Poznań) wpisana do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000306513, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe
Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 1.697.000 zł, NIP:
7811733852.

4.1.5. Płatności w systemie ratalnym – płatność odbywa się w całości lub
części ze środków pochodzących z kredytu udzielonego przez spółkę Santander
Consumer Finanse S.A (spółka Santander Consumer Finanse S.A. z siedzibą we
Wrocławiu, Strzegomska 42c, 53-611 Wrocław, kapitał zakładowy 20 000 000,00
zł (opłacony w całości), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Wrocław –
Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000094876, NIP: 8981011992, REGON: 930695605).

4.2.
Termin płatności:

4.2.1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności
elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do
dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy
Sprzedaży.

4.2.2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy
odbiorze przesyłki albo płatności gotówką przy odbiorze osobistym, Klient
obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

5.1.
Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.2.
Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi
inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i
usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w
zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania
Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się
Umową Sprzedaży.

5.3.
Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

5.4.
Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru
Produktu:

5.4.1. Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa.

5.4.2. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.

5.4.3. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Al. Pokoju 9A, 42-207
Częstochowa – w Dni Robocze, w godzinach od 09:00 do 17:00

5.5.
Termin dostawy Produktu do Klienta
wynosi do 42 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie
składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych
terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który
jednak nie może przekroczyć 42 Dni Roboczych. Początek biegu terminu
dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

5.5.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem,
płatności elektronicznych lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku
bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.

5.5.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za
pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

5.5.3. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności w systemie
ratalnym – od dnia powiadomienia Sprzedawcy przez kredytodawcę o zawarciu z
Klientem umowy kredytowej, nie później jednak niż od dnia uznania rachunku
bankowego Sprzedawcy środkami z udzielonego Klientowi kredytu.

5.6.
Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta
– w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt
będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 42 Dni Roboczych,
chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano
krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach gotowości do
odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin, który
jednak nie może przekroczyć 42 Dni Roboczych. O gotowości Produktu do
odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę. Początek
biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w
następujący sposób:

5.6.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem,
płatności elektronicznych lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku
bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.

5.6.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze
osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

5.6.3. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności w systemie
ratalnym – od dnia powiadomienia Sprzedawcy przez kredytodawcę o zawarciu z
Klientem umowy kredytowej, nie później jednak niż od dnia uznania rachunku
bankowego Sprzedawcy środkami z udzielonego Klientowi kredytu.

6. REKLAMACJA PRODUKTU

6.1.
Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli
sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie
Cywilnym (w szczególności w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego). Dla Umów
Sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 roku podstawa i zakres
odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który
nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub
gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia
27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o
zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).

6.2.
Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady
Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu
Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej reklamacji.

6.3.
Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

6.3.1. pisemnie na adres: Al. Pokoju 9A, 42-207 Częstochowa;

6.3.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na
adres: ;

6.4.
Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i
okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i
daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do
zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo
odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego
reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez
Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia
i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego
opisu reklamacji.

6.5.
Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później
niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient
będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył
oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być
obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14
dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

6.6.
Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany
dostarczyć Produkt wadliwy na adres: Al. Pokoju 9A, 42-207 Częstochowa. W
przypadku Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi
Sprzedawca, w przypadku Klienta niebędącego konsumentem koszt dostarczenia
ponosi Klient. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego
zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie
utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu,
w którym Produkt się znajduje.

7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ
ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

7.1.
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta
będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na
stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem:
https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

7.2.
Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt
kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub
adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa), którego
zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach
dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

7.3.
Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1)
wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego
(więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w
sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora
Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze
względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę);
oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub
organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona
konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów
Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem
porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440
220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za
połączenie wg taryfy operatora).

7.4.
Pod adresem

http://ec.europa.eu/consumers/odr

dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy
konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z
punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do
pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych
wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług
(więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8.1.
Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni
kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia
kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.8 Regulaminu. Do
zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

8.1.1. pisemnie na adres: Al. Pokoju 9A, 42-207 Częstochowa;

8.1.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na
adres: ;

8.2.
Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku
nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w pkt. 11
Regulaminu oraz na stronie Sklepu Internetowego w zakładce dotyczącej
odstąpienia od umowy. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak
nie jest to obowiązkowe.

8.3.
Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

8.3.1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc
zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od
objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego
osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje
wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od
objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega
na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w
posiadanie pierwszego z Produktów;

8.3.2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

8.4.
W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za
niezawartą.

8.5.
Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od
umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym
koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z
wybranego przez konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły
sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu
płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył
konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu,
który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie
zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze
zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z
powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w
zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.6.
Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt
Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do
odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do
zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
Konsument może zwrócić Produkt na adres: Al. Pokoju 9A, 42-207 Częstochowa.

8.7.
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące
wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do
stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8.8.
Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które
obowiązany jest ponieść konsument:

8.8.1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy
zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest
zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych
kosztów.

8.8.2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

8.8.3. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na
wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do
odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy
po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia
spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się
proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem
uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie
są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa
spełnionego świadczenia.

8.9.
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje
konsumentowi w odniesieniu do umów:

8.9.1. (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za
wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem
świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo
odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań
na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które
mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której
przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany
według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego
zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest
Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności
do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w
zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można
zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli
opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem
świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój
charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której
przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została
uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może
nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na
rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument
wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej
naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi
niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż
części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo
odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych
usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania
dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w
zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po
dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z
wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
(12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów
mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług
związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub
kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
(13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku
materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą
konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po
poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

9.1.
Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą
wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.

9.2.
Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z
Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia
jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić
bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego
konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

9.3.
W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć
dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w
całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu
płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

9.4.
Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na
Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem
oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu.
Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek
lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania
go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

9.5.
W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient
nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób
przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie
przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać
wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

9.6.
Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z
tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje
wyłączona.

9.7.
W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może
wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem
natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy
stosownego oświadczenia.

9.8.
Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta
nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest
ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za
wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów
dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego
tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku
do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody
przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z
tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego
konsumentem.

9.9.
Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a
Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi
właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1.
Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

10.2.
Zmiana Regulaminu:

10.2.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z
ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności
i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień
niniejszego Regulaminu.

10.2.2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o
charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto)
zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania
określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca
został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w
terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby
zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub
podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia
od umowy.

10.2.3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o
innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu
nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów
będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w
szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub
złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

10.3.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie
powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu
cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca
2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych
do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy
o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę
wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000
nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży
konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r.
(Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25
grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o
prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.);
oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

11. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

Wzór formularza odstąpienia od umowy


(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci
odstąpienia od umowy)

– Adresat:

AGNIESZKA ŚWIERCZ Do Do

Al. Pokoju 9A, 42-207 Częstochowa

odnarodzin.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od
umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących
rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o
świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji
papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.